High Definition Dance Studio

REGULAMIN i INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

data: 2019-06-04

REGULAMIN

High Definition Dance Studio

Siedziba: ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin

Właściciel: Michał Bogusławski tel. 884 007 309, biuro@hd-dance.pl

Firma prowadząca: Michał Bogusławski Instruktor Tańca, NIP 8522529703

Godziny otwarcia: zgodnie z aktualnym grafikiem zajęć – pół godziny przed pierwszymi zajęciami do końca ostatnich zajęć.

Wszystkie choreografie tworzone na zajęciach High Definition Dance Studio, zdjęcia oraz materiały video zamieszczone na oficjalnym kanale Youtube, stronie www oraz Instagramie i Facebooku są własnością High Definition Dance Studio i nie mogą być wykorzystywane w całości lub części bez zgody i wiedzy właściciela.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach High Definition Dance Studio.
 2. Zapisując się na zajęcia uczestnik zobowiązuje się do:

a)      Przestrzegania niniejszego regulaminu

b)      Dokonania płatności za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem i wg zasad określonych w punkcie „Opłaty” niniejszego regulaminu, tancerz zalegający z opłatą za poprzedni miesiąc nie może uczestniczyć w zajęciach w kolejnym miesiącu, aż do uregulowania zaległej i bieżącej opłaty;

c)      Pokryć koszty strat, które powstały na terenie studia z jego winy; w przypadku strat, które powstały z winy osób nieletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

 1. Zapisu na zajęcia dokonuje się w siedzibie studio w dniach i godzinach otwarcia. Zapisując się należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu. Tancerze niepełnoletni podają również numer telefonu rodzica/ opiekuna.
 2. Tancerz ma prawo

a)      przenieść się do innej grupy po wcześniejszej akceptacji instruktora i właściciela.

b)      odrobić opłacone wcześniej zajęcia w których nie uczestniczył na zajęciach innej grupy w czasie trwania ważności karnetu – należy jednak wcześniej poinformować o swojej planowanej nieobecności i wskazać wybrane zajęcia jako alternatywne.

 

 

 1. Studio ma prawo

a)      Wprowadzać zmiany w grafiku zajęć oraz wysokości opłat za zajęcia; wszystkie zmiany będą na bieżąco uaktualniane na stronie www, facebooku oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie studio.

b)      Odwołać zajęcia w uzasadnionych przypadkach: zbyt mała liczba uczestników (mniej niż troje uczestników), choroba instruktora i brak możliwości zorganizowania zastępstwa (w tym wypadku zawsze ustalany jest wspólnie z uczestnikami termin odrobienia zajęć)

c)      Przeprowadzić zajęcia w innym terminie w przypadku odwołania zajęć lub zaproponować uczestnictwo w zajęciach innej grupy.

d)      Zorganizować zastępstwo za instruktora

e)      Rozwiązać grupę w przypadku zbyt małej liczby tancerzy (studio wtedy proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o ilość odbytych zajęć)

f)       Podzielić grupę w przypadku zbyt dużej ilości tancerzy.

 

 1. Zasady obowiązujące na terenie studia:

a)      W zajęciach może wziąć udział tancerz który dokonał zapisu w recepcji, dokonał opłaty za wybrane zajęcia zgodnie z cennikiem.

b)      Zapisując się na zajęcia tancerz jest świadomy swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, o jakichkolwiek kontuzjach należy poinformować instruktora jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

c)      W przypadku choroby lub rezygnacji z zajęć prosimy o jak najszybsze poinformowanie studia.

d)      Prosi się o możliwie wcześniejsze przybycie do studia w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Każde spóźnienie wpływa negatywnie na pracę innych tancerzy oraz instruktora.

e)      Na sali obowiązuje strój treningowy w tym obuwie zmienne.

f)       Na terenie studia obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz filmowania zajęć bez zgody instruktora.

g)      Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali tanecznej.

h)      Tancerz zobowiązany jest okazać ważny karnet przed rozpoczęciem zajęć!

i)        Osoby chcące oglądać zajęcia muszą uzyskać zgodę w recepcji lub prowadzącego zajęcia.

 1. OPŁATY

Grupy dziecięce (HDciątka, HDciaki, Juniorzy)system miesięczny

a)      okresem rozliczeniowym jest zawsze miesiąc kalendarzowy od 1 do ostatniego dnia miesiąca. Opłata jest uśredniona – od września do czerwca taka sama bez względu na liczbę przypadających zajęć.

b)      Studio pracuje zgodnie z trybem zajęć szkół publicznych – z niewielkimi wyjątkami. W razie wątpliwości prosimy o sprawdzenie strony internetowej – aktualności.

c)      Opłaty za miesiąc kalendarzowy należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca – dotyczy osób zapisanych. Nowe osoby uiszczają opłatę przed pierwszymi zajęciami.

d)      Studio nie zwraca części opłaty miesięcznej za nieobecności i/lub rezygnację z zajęć. W uzasadnionych przypadkach można – po uzgodnieniu w recepcji – odrobić zajęcia w innych grupach.

e)      W przypadku zgłoszenia nieobecności z co najmniej połowy zajęć w danym miesiącu istnieje możliwość indywidualnego ustalenia opłaty za ów miesiąc- nieobecność taka musi być zgłoszona wcześniej.

Pozostałe kursy – system karnetowy

a)       Karnet dotyczy konkretnej ilości kolejnych zajęć danego kursu, które odbywają się zgodnie z grafikiem. Ceny karnetów w zależności od ilości zajęć określone są w cenniku studia.

b)      Data ważności karnetu upływa z dniem odbycia się ostatnich wykupionych zajęć zgodnie z grafikiem. W sytuacji gdy któreś zajęcia zostały odwołane data ważności zostaje przedłużona o kolejne zgodnie z grafikiem.

c)      Nieobecność można odrobić na zajęciach innej grupy w czasie trwania ważności karnetu. Należy wcześniej zgłosić nieobecność i wskazać zajęcia, które będą dotyczyć odrabiania.

d)      Karnet na osiem kolejnych zajęć dotyczy kursu odbywającego się dwa razy w tygodniu lub dwóch kursów odbywających się raz w tygodniu. Karnet na cztery kolejne zajęcia dotyczy kursu odbywającego się raz w tygodniu itd.

e)      Karnet na osiem dowolnych zajęć jest ważny trzydzieści dni od dnia zakupu.

f)       Karnet należy okazać w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.

g)      Zakupu karnetu należy dokonać przed zajęciami.

h)      Karnet jest imienny - może z niego korzystać tylko zapisana osoba.

i)        Zakupu karnetu dokonujemy gotówką w siedzibie studio.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tancerz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych i administracyjnych studia.
 2. Tancerz wyraża zgodę na umieszczanie w materiałach reklamowych studia oraz na stronie internetowej i mediach społecznościowych informacji na temat jego osiągnięć tanecznych oraz wykorzystanie jego wizerunku w postaci zdjęć i nagrań z zajęć, pokazów, warsztatów, turniejów, spektakli, obozów, imprez integracyjnych itd.

 

 

Informacja na temat przechowywania i wykorzystywania danych osobowych przez High Definition Dance Studio (w związku z RODO)

 1. Jakiego rodzaju dane wykorzystujemy

Zgodnie z regulaminem studia w celu dokonania zapisu na zajęcia każdy uczestnik zajęć tanecznych podaje swoje imię i nazwisko, rok urodzenia oraz numer telefonu, w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu rodzica.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe

a)      Wymienione wyżej dane są dla nas niezbędne do wykonania przez nas usługi tj. nauki tańca, prowadzenia odpłatnych zajęć tanecznych. Na podstawie tych danych prowadzimy ewidencję uczestników zajęć – tj. osób które opłaciły zajęcia zgodnie z cennikiem. Podanie danych jest dobrowolne, tak samo jak uczestnictwo w zajęciach.

b)      Imię i nazwisko oraz rok urodzenia tancerza umieszczamy na kartach zgłoszeń do turniejów tańca zgodnie z regulaminami tychże.

c)      Numery telefonów potrzebne nam są tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach – kiedy z uzasadnionych powodów musimy odwołać, lub zmienić termin zajęć.

Służą do zawodowego kontaktu instruktora z rodzicem niepełnoletniego tancerza, umożliwiają zawiadomienie rodzica, opiekuna dziecka w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

 1. Czy przekazujemy Państwa dane osobowe innym podmiotom

Nie, wszelkie dane jakie posiadamy, służą tylko i wyłącznie do wewnętrznych działań  studia tj. prowadzenia wewnętrznej ewidencji uczestników zajęć. Wyjątkiem są dobrowolne starty na turniejach tańca – wówczas podajemy imię i nazwisko oraz rok urodzenia w karcie zgłoszenia, zgodnie z regulaminem danego turnieju. O każdym innym przypadku, będziemy Państwa informować i prosić o osobną zgodę.

 

 1. W jaki sposób przechowujemy Państwa dane osobowe i czy są one bezpieczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadane przez nas dane w formie fizycznej przechowywane są w siedzibie studia, w miejscu zabezpieczonym zamkiem. Wszelkie dokumenty elektroniczne, znajdują się na komputerze zabezpieczonym hasłem.

 

 1. Administratorem Państwa danych jest szkoła tańca High Definition Dance Studio prowadzona przez Michał Bogusławski Instruktor Tańca NIP 8522529703

 

« Wróć do poprzedniej strony

Menu

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.